MEDLEMSBETINGELSER

Medlemsbetingelser – Butcher’s Lab (Bemærk ændringer i §8 pr. 15/5-2017)

§1. Medlemskabet. Et medlemskab er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank, kontonummer mv. skal øjeblikkeligt meddeles til Butcher’s Lab. Det er medlemmets ansvar, at Butcher’s Lab til hver en tid har medlemmets korrekte kontaktoplysninger.

§1a. Studerende: Personer med et studiemedlemskab er forpligtet til at fremvise gyldig dokumentation, ved indmeldelse I Butcher’s Lab samt øjeblikkeligt meddele hvis studiet ophører eller forkortes.

§2. Medlemskort: Medlemskortet skal medbringes og indlæses i kundecomputer før træning hver gang. Mister eller beskadiger et medlem sit medlemskort, skal det straks meddeles til Butcher’s Lab som udfærdiger et nyt kort mod betaling af den til enhver tid gældende pris.

§3 Varighed
Ved DIBS-aftale er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af én af parterne i henhold til §8. Et kontantmedlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk når den periode udløber, som der er betalt for. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.

§4 Betaling
Ved oprettelse af et medlemskab tilmeldes aftalen DIBS og der betales herefter for indmeldelsesgebyr og for perioden fra oprettelsen til første betaling via DIBS. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra medlemmets konto i begyndelsen af hver kalendermåned. Medlemmet er ansvarlig for at betalingen sker rettidigt. Ikke rettidig betaling sidestilles med misligholdelse af kontrakten. Medlemmet giver ved registrering af betalingsoplysninger og accept af medlemsbetingelserne samtykke til at Butcher’s Lab opbevarer stamoplysninger. Desuden gives samtykke til, at der kan oprettes kontantoverførselsaftale, dvs., at den månedlige betaling trækkes automatisk fra dit betalingskort. Såfremt kontrakten misligholdes, ved eksempelvis manglende betaling, forbeholder Butcher’s Lab sig retten til at videregive dine personlige oplysninger til tredje part. Hvis Butcher’s Lab er nødsaget til at fremsende indbetalingskort, betales et gebyr efter Butcher’s Labs gældende takster.

§5 For sen betaling
Betales den løbende ydelse ved et DIBS-medlemskab ikke til den aftalte tid, udsendes et rykkerbrev til medlemmet og desuden opkræves et rykkergebyr efter gældende takst. Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, har Butcher’s Lab ret til at ophæve medlemskabet uden varsel, og Butcher’s Lab forbeholder sig retten til at straks opkræve beløbet for den resterende del af den relevante betalingsperiode. Medlemmets adgangskort spærres, indtil betaling af Butcher’s Labs tilgodehavende er sket. Efter betaling er medlemmet berettiget til at benytte Butcher’s Labs faciliteter indtil udløbet af den relevante betalingsperiode.

§6. Prisændringer: Prisændringer meddeles på INFO tavle I Butcher’s Lab samt på butcherslab.dk senest 60 dage før prisændringerne træder i kraft. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af prisændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i § 8.

§7 Beroperiode
Medlemskabet kan sættes i bero så ofte medlemmet ønsker, dog maksimalt i en periode af op til tre måneder. For hver beroperiode betales et gebyr efter Butcher’s Labs gældende priser. Medlemskabet kan sættes i bero via e-mail. Sættes medlemskabet i bero efter den 15. i hver måned, vil medlemmet blive opkrævet næste måneds betaling for medlemskabet. Denne betaling vil blive modregnet, når træningen genoptages. Opsiges et medlemskab i en beroperiode, vil beroperioden automatisk stoppe, pr. datoen medlemskabet opsiges. Medlemskabet vil herefter overgå til opsigelsesperioden (Perioden imellem datoen hvor medlemskabet opsiges og datoen hvor medlemskabet reelt stopper jf. §8.), hvor medlemskabet er aktivt og der derfor opkræves kontingent jf. medlemskabets månedlige ydelse.

§8. Opsigelse af medlemskaber: Medlemskaber kan til enhver tid opsiges med et varsel på løbende måned, dvs. inden den 15. i måneden, for at træde i kraft ved månedens udløb. Opsigelsen skal ske skriftligt pr. brev eller e-mail. Opsigelsen er gældende fra modtagelsesdatoen. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal du som medlem kunne bevise, at opsigelsen er sket korrekt.

§8. Opsigelsen af medlemskaber (Ændres til pr. 15/5-2017):

Medlemskaber kan til enhver tid opsiges med et varsel på løbende måned, plus 1 måned, medmindre andet er opgivet ved indmeldelse. Opsigelsen skal ske skriftligt pr. brev eller e-mail. Opsigelsen er gældende fra modtagelsesdatoen. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal du som medlem kunne bevise, at opsigelsen er sket korrekt. Alle tilbudsmedlemskaber har en bindings periode på minimum 3 måneder.

§9. Umyndige medlemmer: Er en person under 18 år eller umyndig, kan medlemskab kun opnås, hvis en værge tegner et medlemskab for personen på værgens regning.

§10. Helbredstilstand og personskade: Al træning sker på eget ansvar. Alle førstegangstrænende bør deltage på et introhold før træning på almindelige hold påbegyndes. Et medlem er selv ansvarligt for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Butcher’s Lab. Butcher’s Lab tager ikke ansvar for personskader på et medlem, som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

§11. Værdigenstande: Butcher’s Lab anbefaler, ikke at medbringe genstande af værdi, gøre dette anbefales det at disse opbevares i et aflåst skab under træning. Butcher’s Lab bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade.

§12. Ordensregler: Det til enhver tid gældende ordensreglement, samt anvisninger givet af Butcher’s Labs personale, skal altid følges. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning. Racistiske eller nedladende udtalelser medfører øjeblikkelig bortvisning. Butcher’s Lab kan i særlige tilfælde forlange fremvisning af lægeerklæring, hvis det vurderes, at træningen kan være sundhedsskadeligt for medlemmet. Børn under 15 år må ikke opholde sig i træningsområder uden en voksen. Under træning skal der altid anvendes tøj og sko der er beregnet til indendørs træning. Der må ikke medtages dyr ind i Butcher’s Labs lokaler.

§13. Udelukkelse af medlem: Butcher’s Lab forbeholder sig ret til, uden forklaring, omgående at opsige aftalen om medlemskab. I sådanne tilfælde tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalte kontingenter. I tilfælde af grove regelbrud f.eks. udlån af medlemskort til anden person, udelukkes medlemmet uden tilbagebetaling af eventuelt indestående. Butcher’s Lab tager kraftigt afstand fra enhver form for doping. Konstateres der besiddelse eller misbrug af ulovlige produkter betragtes dette som et groft regelbrud. Ligeledes må der ikke nydes tobak eller alkohol i centeret eller på centerets område.

§14. Ændring af medlemsbetingelser: Butcher’s Lab kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 60 dage. Sådanne ændringer meddeles på butcherslab.dk. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af vilkårsændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i § 8. Butcher’s Lab har ret til at foretage sædvanlige ændringer i ordensreglement, holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider.

§15 Online indmeldelse
Online indmeldelse er åbent hele døgnet på vores hjemmeside, butcherslab.dk. Når du har afsluttet oprettelsen og betalingen betragter vi medlemskabet som leveret. Du får på sidste side et medlemsnummer. Dette sendes også til den mail du har oprettet dig under sammen med medlemsbetingelserne. Du skal ved første træning i Butcher’s Lab have udleveret et medlemskort, registreret betalingsoplysninger samt acceptere medlemsbetingelserne. Du kan ikke deltage i aktiviteter før medlemsbetingelserne er accepteret og betalingsoplysninger registreret.

§16 Fortrydelsesret
Ved køb over Internettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Hvis du imidlertid vælger en startdato, som ligger inden for 14 dage frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen.

§17 Kvittering
Kvitteringen for købet sendes til den indtastede e-mail adresse. Kunden er selv ansvarlig for at de indtastede oplysninger er korrekte.